عملیات کابل‌برگردان با هدف توسعه در مراکز مخابرات پیام نور، شهید آیت، توکلی، سلمان فارسی از تاریخ ششم شهریور ماه آغاز می‌شود. به گزارش روابط عمومی شرکت مخابرات استان تهران، با اجرای عملیات مذکور، ارتباط تلفنی مشترکان در مرکز مخابرات پیام نور با پیش‌شماره‌های ۴۴۴۰ الی ۴۴۴۷ و در مرکز مخابرات شهید آیت با پیش‌شماره‌های ۷۷۸۱ الی ۷۷۸۴، ۷۷۲۵ و ۷۷۲۶ به مدت ۳ روز دچار اختلال می‌شود. همچنین در مرکز مخابرات توکلی با پیش‌شماره‌های ۴۴۵۰ الی ۴۴۵۳ و ۴۴۵۶ و در مرکز مخابرات سلمان فارسی با پیش‌شماره ۲۲۱۱ حداکثر به مدت ۷۲ ساعت با اختلال همراه است.شرکت مخابرات استان تهران همچنین اعلام کرد که ۴۱هزار سرویس شبکه هوشمند (IN) را به متقاضیان شهر تهران واگذار کرده است.استفاده‌کنندگان از این سرویس با وارد کردن شماره رمز به دستگاه تلفن همگانی یا تلفن منزل می‌توانند نسبت به برقراری ارتباط اقدام کنند. هزینه استفاده از تلفن با این کارت متوجه کسی است که کارت را خریداری یا شماره آن را وارد می‌کند.براساس همین گزارش ۳۸۰ لینک IN برای ارائه ۱۱۸ سرویس اینترنت هوشمند و ۵۱۸ سرویس انتقال شماره (NP) به متقاضیان اختصاص داده شده است. مشترکان سرویس (NP) می‌توانند در صورت تغییر محل جغرافیایی یا تغییر شماره تلفن خود ضمن اعلام شماره جدید تمامی تماس‌های شماره قبلی را به سمت شماره تلفن جدید هدایت کنند.