در روز چهارشنبه هفته گذشته خبری به نقل از مجتبی بیگدلی، رییس کانون سراسری انبوه‌سازان مسکن و ساختمان در گفت‌وگو با خبرگزاری مهر با عنوان نیاز به تولید ۴۵میلیون تن سیمان برای احداث یک‌میلیون و ۷۰۰هزار واحد مسکونی در صفحه ۱۳ روزنامه دنیای‌اقتصاد چاپ شد، این در حالی است که مدیر فنی شرکت پایان احداث با تماس با گروه مسکن اظهار داشت: این آمارها غیرواقعی است. به گفته وی در صورتی که ۴۵میلیون تن سیمان برای یک‌میلیون و ۷۰۰هزار واحد مسکونی که باید در سال‌جاری احداث شود مصرف شود، اینطور می‌توان فهمید که برای ساخت هر واحد مسکونی ۵/۲۶تن سیمان نیاز داریم. در صورتی که چنین رقمی کاملا اشتباه است. مدیر فنی شرکت پایان احداث تصریح کرد: اعلام این آمارهای غیرواقعی آن هم به نقل از فعالان بازار مسکن می‌تواند موجب بروز تشویش و سرگردانی در این بخش شود.