موسسه تحقیقات واکسن و سرم‌سازی رازی وابسته به جهاد کشاورزی در نظر دارد انجام عملیات مرمت، بازسازی و تعمیر ساختمان‌های تحقیق، تشخیص و تولید خود را از طریق مناقصه عمومی به شرکت واجد شرایط و دارای رتبه جدید ۴ ابنیه و ۵تاسیسات و تجهیزات از سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی بر مبنای فهرست بهای پایه سال ۸۶ (سه‌ماه چهارم سال ۸۵) واگذار کند. لذا از کلیه واجدین شرایط که تجربه کافی در این زمینه را دارند، دعوت شده است حداکثر تا پایان اردیبهشت ماه جاری با مراجعه به موسسه رازی واقع در حصارک کرج و با ارائه معرفینامه جهت دریافت اسناد مناقصه و اعلام قیمت پیشنهادی به امور قراردادها اقدام کنند و یا به وب‌سایت موسسه تحقیقات واکسن و سرم‌سازی رازی به آدرس WWW.RVSRI.IR مراجعه کنند.