ملیحه‌سادات حسینی - شرکت تعاونی ساختمانی گیتی گستران نقش‌جهان به مدیریت التفات علی نحوی، رییس هیات‌مدیره، آزاده احمدی‌پور، نایب رییس هیات‌مدیره، مهدی نحوی به سمت منشی و مدیر عامل برای مدت سه سال از تاریخ ۸/۱۱/۱۳۸۵ تحت شماره ۲۹۱۸۶ ثبت شده است. این شرکت با موضوع انجام کلیه کارهای عمرانی از قبیل ساخت وساز ساختمان و انبوه‌سازی ساختمان، راه‌سازی، پل‌سازی و کلیه امور مربوط به عمرانی با سرمایه‌ای به مبلغ ۱۰۵۰۰۰۰۰ریال با حق امضای مدیر عامل مهدی نحوی و التفات علی‌نحوی قرار گرفته که این حق در غیاب التفات علی نحوی به آزاده احمدی‌پور، نایب رییس و اسناد عادی به مهدی نحوی مدیر عامل خواهد رسید.