شرکت ساروج سازه در تاریخ ۱۱/۱۱/۸۵ تحت شماره ۲۸۸۷۴۶ در اداره ثبت شرکت‌ها به ثبت رسید. اظهارنامه آن به شرح زیر است: موضوع شرکت ساروج سازه انجام کلیه پروژه‌های ساختمانی و صنعتی مسکونی، طراحی، نظارت فنی، اجرای کلیه سازه‌های پیش ساخته مسکونی و صنعتی شرکت در مناقصات و مزایدات دولتی و غیر دولتی، صادرات و واردات کلیه لوازم ساختمانی، مدت شرکت از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی این شرکت تهران خیابان نیاوران است. سرمایه شرکت ۲۰۰۰۰۰۰۰۰ریال است مدیران شرکت بهمن غریبی به عنوان رییس هیات‌مدیره محسن باقری به عنوان نایب رییس هیات‌مدیره دارندگان حق امضا کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته اختیارات مدیرعامل طبق اساسنامه است، بازرس اصلی شرکت حمید موسوی بازرس علی‌البدل شهریار دادگستر است.