براساس این گزارش به نقل از پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، بر اثر سیل اخیر، در مجموع در هشت استان گلستان، لرستان، مازندران، خراسان شمالی، ایلام، همدان، سمنان و گیلان، ۳۸هزار و ۳۸۴ واحد مسکونی شهری و روستایی تخریب کامل شده و ۵۳هزار و ۸۴۳ واحد مسکونی شهری و روستایی نیازمند تعمیر هستند.

این گزارش می‌افزاید که در مجموع در هشت استان ذکر شده به ۶۵ شهرستان، ۸۷ شهر و ۲ هزار و ۷۵۶ روستا خسارت وارد آمده است. از این میزان خسارت به هشت استان در مجموع ۳۸ هزار و ۳۸۴واحد به‌طور کامل تخریب شده‌اند که ۴هزار و ۲۳۲ واحد آن شهری و ۳۴هزار و ۱۵۱ واحد آن روستایی هستند. همچنین، تعداد واحدهای مسکونی که نیازمند تعمیر شناسایی شده‌اند در مجموع ۵۳هزار و ۸۴۳ واحد است که ۲۱هزار و ۱۹۵ واحد آن شهری و ۳۲هزار و ۶۴۸ واحد آن روستایی هستند.  بر این اساس تعداد شهرستان‌های آسیب‌دیده در استان گلستان ۱۴ شهرستان، ۲۰شهر و ۴۳۷ روستاست که به تفکیک تعداد واحد مسکونی احداث شامل ۷۲۴۴ واحد مسکونی است که از این میزان ۴۸۲ واحد شهری و ۶۷۶۲ واحد روستایی است. همچنین تعداد واحدهای مسکونی تعمیری شهری و روستایی گلستان در مجموع ۹۴۷۰ واحد است که از این میزان ۲۱۰۷ واحد شهری و ۷۳۶۳ واحد روستایی تعمیری برآورد شده است.  در استان لرستان نیز در سیل اخیر به ۱۱ شهرستان، ۱۶ شهر و ۷۲۵ روستا خسارت وارد آمده است که در مجموع در این استان ۱۳هزار واحد مسکونی احداثی شهری و روستایی که دو هزار واحد آن شهری و ۱۱هزار واحد آن روستایی بوده‌اند آسیب دیدند. همچنین در لرستان در مجموع ۲۳هزار و ۵۰۰ واحد مسکونی تعمیری شناسایی شدند که ۱۵هزار واحد آن شهری و ۸هزار و ۵۰۰واحد آن نیز روستایی بوده است.  در استان مازندران نیز در سیل اخیر ۱۲ شهرستان، ۹ شهر و ۱۶۹ روستا آسیب دیدند و به ۲۱۷واحد تجاری که ۱۵۵ واحد آن شهری و ۶۲ واحد آن روستایی بودند خسارت وارد شد. در مازندران ۶۴۱ واحد مسکونی تخریب شدند که ۹۵ واحد شهری و ۵۴۶ واحد روستایی تشخیص داده شده است.  در خراسان شمالی سیل اخیر به ۸ شهرستان، ‌۱۰شهر و ۲۶۴روستا آسیب وارد آورد. تعداد واحدهای مسکونی احداثی شهری و روستایی در مجموع ۶۹۰۰ واحد است که ۴۹۵ واحد آن شهری و ۶۴۰۵ واحد آن روستایی هستند. در ایلام ۴ شهرستان، ۲شهر و ۲۰۰ روستا در سیل اخیر آسیب دیدند. همچنین تعداد واحد مسکونی احداثی در ایلام یک هزار و ۴۲۲ واحد است که ۲۷۱ واحد آن شهری و یک هزار و ۱۵۱ واحد آن روستایی است. در همدان نیز ۹ شهرستان، ۲۰ شهر و ۸۳۶ روستا در سیل آسیب دیدند. بر اساس برآوردها، در مجموع ۸ هزار و ۵۵۷ واحد مسکونی به‌طور کامل تخریب شده‌اند که ۸۱۹ واحد آن شهری و ۷هزار و ۷۳۸ واحد آن روستایی هستند. در سمنان نیز سیل به ۶ شهرستان، ۱۰شهر و ۱۲۴روستا آسیب وارد کرده است. در این استان در مجموع ۵۹۵واحد مسکونی احداثی که ۷۱ واحد آن شهری و ۵۲۴ واحد آن روستایی هستند شناسایی شده است.  در گیلان به یک شهرستان و یک روستا آسیب وارد شده است که ۲۵ واحد مسکونی روستایی نیز به‌طور کامل تخریب شدند که نیازمند بازسازی هستند.