وی افزود: در این حالت شهرداری با کسری حداقل هزار و ۶۰۰میلیارد تومان و حداکثر ۴ هزار میلیارد تومان مواجه خواهد بود. این در حالی است که بودجه شهرداری تهران در سال ۹۷، رقمی بالغ بر ۱۷ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان بوده و به این ترتیب ما با کسری بودجه ۲۰ درصدی مواجه هستیم. وی با اشاره به رشد ۶/ ۸درصدی بودجه در سال ۹۸ نسبت به امسال اضافه کرد: با توجه به عدم تحقق کامل بودجه ۹۶ و ۹۷ در شرایط ناشی از تحریم و همچنین رکود حاکم در کشور شاخص‌ها نشان می‌دهد که بودجه در نظر گرفته محلی برای تامل است، اگرچه این طور به نظر می‌رسد بودجه پیشنهادی انبساطی است.