در این صورت ساخت‌وسازهای شهر، حفاظت از باغات، صیانت از حریم پایتخت با ساماندهی محیطی و مدیریت یکپارچه، ارتقای ایمنی ساخت‌وساز با بازنگری در روش‌ها و سازوکارهای نظارت بر کیفیت آن، ساماندهی نماها و سیما و منظر شهری با اعمال اصول زیبایی محله‌ها و تقویت کریدورهای اصلی برای پیوند معنایی شهر، موضوعاتی است که شهر را برای شهروندان زیست پذیر و رضایت آنها را در زندگی شهری بهبود می‌بخشد. آریازند با اشاره به موضوع مهم منابع درآمدی در تحقق اهداف گفته‌شده تصریح کرد: براساس طرح جامع و تفصیلی، ظرفیت‌پذیری جمعیت باید کنترل شود و این در حالی است که ظرفیت ساخت‌وساز در تهران تمام‌شده است؛ بنابراین مهم‌ترین منبع درآمدی مدیریت شهری اتمام یافته است.