سرخط اصلی این برنامه‌ها شامل کاهش آلودگی ناشی از تردد وسایط نقلیه، تکمیل شبکه فاضلاب، هدایت و بهره‌برداری از آب‌های سطحی و احیای قنوات، افزایش سهم حمل و نقل عمومی از ۱۹درصد به ۲۵ درصد، مناسب‌سازی شهر برای گروه‌های خاص زنان و کودکان، دریافت عوارض عمومی متناسب با میزان بهره‌برداری از مواهب شهر و افزایش دسترسی جنوب شهر به خدمات شهری، توانبخشی فعالیت ستادهای بازآفرینی و پیگیری تحقق آیین‌نامه اجرایی برنامه ملی بازآفرینی شهری، استفاده از فناوری‌های نوین بازیافت، تقویت عوارض نوسازی و کسبه و پیشه، کاهش سهم درآمد عوارض ناشی از صدور پروانه و نیز احیای رود دره‌های تهران است.

در عین حال لازم است برخی دیگر از چالش‌های شهر تهران نیز در برنامه‌های آتی شهردار جدید مورد توجه جدی قرار گیرد. این چالش‌ها به شرح زیر است:‌

آسیب‌های اجتماعی رو به گسترش در شهر تهران اعم از کودکان کار، بی‌خانمان‌های شهری و تکدی‌گری یکی از این چالش‌ها است.

گرچه آسیب‌های اجتماعی جز با همکاری همه نهادهای ذی‌مدخل قابل حل نیست، اما برنامه‌های شهرداری به‌عنوان نهاد مدیریت شهر تهران نقش بسزایی در کاهش آسیب‌های اجتماعی دارد. کمبود جدی سرانه‌های زندگی در برخی محلات شهر تهران نیز نیازمند توجه شهردار تهران است. بدون شک فروش تراکم بدون توجه به تامین سرانه‌های زندگی تنها شرایط زیست را برای ساکنان این محلات سخت‌تر و خطرناک‌تر می‌کند. بحران منابع آبی و مدیریت آب در فضای سبز چالش دیگر پایتخت است که باید مورد توجه ویژه شهردار جدید تهران قرار گیرد. کمبود آب یکی از بحران‌های جدی است که موجودیت کشور ما را تهدید می‌کند، از شهرداری تهران انتظار می‌رود در فضاهای سبز شهر، مدیریت منابع آبی را مدنظر قرار دهد. ترافیک سنگین دیگر چالش امروز پایتخت‌نشینان است که با کمبود سهم حمل و نقل عمومی و حمل و نقل ریل‌پایه در سفرهای درون‌شهری ارتباط وثیقی دارد. تکمیل خطوط متروی نیمه‌کاره در سطح شهر تهران می‌تواند تا حدودی رافع این نیاز حیاتی شهر باشد.

افزون بر این، وجود سه‌هزار هکتار بافت فرسوده در شهر تهران و تهدید زلزله مهم‌ترین چالشی است که در صورت عدم مدیریت حتی می‌تواند آینده نظام سیاسی را با مخاطره جدی مواجه کند، به نظر می‌رسد ورود جدی شهرداری با تدقیق مساله اصلی در محلات ناکارآمد، تعامل با بخش خصوصی برای جذب سرمایه و راهکارهای جلب مشارکت شهروندان میسر خواهد بود. انسداد ریه‌های شهر تهران در مدخل‌های ورودی شهر چالش دیگر پایتخت است. بدون شک تراکم‌فروشی به‌عنوان درآمد شهرداری تاکنون ضربه‌های مهلکی بر پیکر شهر تهران وارد کرده که نمونه اخیر آن منطقه ۲۲ شهرداری است. کاستن از بودجه جاری شهرداری و تلاش برای تعریف منابع درآمد پایدار می‌تواند پیکرفروشی شهر را متوقف کند.