این خبر روز گذشته در حالی اعلام شد که مدیریت شهری هر ساله دست‌کم دو تا سه بار از شناسنامه‌دار کردن درختان پایتخت خبر می‌دهد اما همانطور که اعلام کرده این فرآیند طی سال‌های گذشته هنوز به مرحله پایانی نرسیده و نیمه‌تمام است. مدیریت شهری پایتخت از دوره گذشته، تکمیل شناسنامه و تهیه پایگاه امدادی باغات و اراضی مشجر شهر تهران را برای امکان پیشبرد صیانت از باغات در دستور کار قرار داد. براین اساس، ضمن شناسایی تمام اراضی مشجر شهر تهران، برای هر یک از آنها شناسنامه شهرسازی مشتمل بر وضعیت موجود آن در طرح تفصیلی و شناسنامه اکولوژیکی؛ مشتمل بر تعداد درختان، نوع گونه، محیط، سن هر یک از گونه‌ها و وضعیت آبیاری ذکر می‌شود. این فرآیند طی چند سال گذشته تمام نشده و این در حالی است که سرعت قطع و نابودی درختان پایتخت و سبزشدن برج‌های ساختمانی به جای ریه‌های شهر تهران بسیار بیشتر از تلاش مدیریت شهری برای ثبت درختان است. البته از اواخر سال گذشته، مدیریت شهری پایتخت با لغو مصوبه برج باغ، در حال جایگزینی لایحه‌ای جدید برای حفاظت از باغات و درختان پایتخت است.