محمدعلیخانی، رئیس کمیسیون حمل و نقل شورای شهر تهران با انتقاد از حذف موضوع عدم تعامل کمیسیون حمل و نقل شهرداری با کمیسیون حمل و نقل شورا از گزارش عملکرد یکساله شورا همچنین گفت: معاونت حمل ونقل و ترافیک درآمدهای خود را به خزانه شهرداری واریز نکرده است. به گفته وی، درآمدهای معاونت ترافیک به خزانه شهرداری واریز نشده است در حالی که بر اساس دستورالعمل‌ها هر درآمدی که در شهرداری کسب می‌شود، باید به خزانه واریز شود. وی افزود: تمام واحدها، شرکت‌ها و سازمان‌های زیر مجموعه شهرداری موظف هستند منابع درآمدی خود را در چارچوب قانون به خزانه واریز کنند، اما بر اساس اطلاعات رسیده، در حوزه معاونت حمل و نقل تاکنون یک ریال از درآمدها به خزانه واریز نشده است.