به گزارش خبرگزاری مهر، حجت نظری با توجه به وعده مدیریت شهری در دوره پنجم مبنی بر ایجاد اتاق شیشه‌ای گفت: باید در این راستا دسترسی عمومی شهروندان تهرانی به طرح تفصیلی فراهم شود. وی ادامه داد: در حال حاضر در سایت شهرداری تهران اطلاعات بسیار کمی به واسطه کد نوسازی یک ملک خاص در اختیار شهروندان قرار می‌گیرد. اما از آنجا که مشارکت واقعی مردم در مدیریت شهر و استفاده از نظرات هرچه بهتر و بیشتر آنان مستلزم گردش کافی اطلاعات است، بهتر است دسترسی به اطلاعات جامع‌تر برای شهروندان مقدور شود. وی افزود: انحصار این اطلاعات در دست بخش کوچکی از کارمندان شهرداری تهران، سبب ایجاد رانت در سطوح مختلف مدیریت شهری شده که با گردش آزاد اطلاعات می‌توان جلوی چنین پدیده‌ای را گرفت و علاوه بر آن باعث تقویت نظارت شهروندان نسبت به امور شهری و همچنین تسهیل و تسریع در امور پژوهشی شد.