او در گفت‌وگو با خبرگزاری مهر گفت: برای افزایش سهم شهروندان دو معیار مهم را باید در نظر گرفت که یکی از آنها عدالت است و دیگری توانایی پرداخت و افرادی که بیشتر از خدمات شهری استفاده می‌کنند باید سهم بیشتری به شهر بپردازند.  معاون شهردار تهران ادامه داد: البته ممکن است شهروندی که یک آپارتمان کوچک در پایین شهر دارد سهمش از عوارض شهری تغییر نکند اما کسی که یک واحد کسب و کار در میانه شهر دارد و روزانه میلیون‌ها تومان کسب درآمد می‌کند، سهمش در شارژ مالی شهر باید افزایش پیدا کند، بنابراین دو قید عدالت و کارآیی در این تصمیم‌گیری‌ها مهم است. به گفته وی درخصوص راهکارهایی که در برنامه سوم برای موضوعات و چالش‌های سنتی در تهران از جمله آلودگی هوا و ترافیک، نابرابری‌های اجتماعی و... پیش‌بینی شده گفت: ما از این موضوعات تحلیل روشنی داریم اینکه در شهر نابرابری و بی‌عدالتی وجود دارد دلیل مستقیم آن الگوی تامین مالی در گذشته بوده. اینکه سهم تامین مالی شهر از مناطق یک، دو، سه، بخشی از منطقه چهار، پنج و شش بوده است. بنابراین فرصت بیش‌تری برای این مناطق تامین می‌شد اما هم اکنون باید روش تامین مالی تغییر کند.