اما اغلب این پیشنهادها همچنان روی کاغذ و در حد حرف باقی مانده است. در عین حال مدیریت شهری تهران بنا دارد یکی از کم‌هزینه‌ترین راه‌ها یعنی «تعیین مسیرهای اضطرار در خیابان‌های تهران» را برای کاهش سرفاصله رسیدن نیروهای امدادی به محل‌های احتمالی حادثه در دستور کار قرار دهد. مقدمه تعیین مسیرهای امداد در شرایط اضطرار این است که ارزیابی از وضع موجود و میزان خسارت‌های زلزله احتمالی تهران به شبکه معابر، ساختمان‌ها، بیمارستان‌ها و مراکز امدادی مهم صورت گیرد. در مرحله بعد باید نسبت به مدل‌سازی و تعیین مسیرها اقدام شود. همچنین باید به این موضوع پرداخته شود که در شرایط بحران چگونه با ترس مردم برخورد شود تا مسیرهای اضطرار همچنان باز بماند. مذاکرات اولیه برای اجرای این پروژه از سوی مدیریت شهری با دانشکده عمران دانشگاه علم و صنعت انجام شده و در آینده نزدیک وارد فاز اجرا خواهد شد. هرچند به اذعان مدیران شهری، تعیین مسیرهای ویژه مواقع اضطرار بدون هماهنگی تمام دستگاه‌های اجرایی ناممکن است.