نرخ کرایه بخش خصوصی نیز از یک تا ۵/ ۲کیلومتر ۶۰۰تومان، ۵/ ۲ تا ۵ کیلومتر ۷۰۰ تومان، ۵ تا ۵/ ۷ کیلومتر ۸۰۰تومان، ۵/ ۷ تا ۱۰ کیلومتر ۸۵۰ تومان، ۱۰ تا ۵/ ۱۲ کیلومتر هزار تومان، ۵/ ۱۲ تا ۱۵ کیلومتر ۱۰۵۰ تومان، ۱۵ تا ۱۷ کیلومتر ۱۱۰۰ تومان، ۱۷ تا ۲۰ کیلومتر ۱۲۰۰ تومان تعیین شده است. نرخ جابه‌جایی مینی‌بوس‌ها نیز از یک تا ۵/ ۲ کیلومتر ۵۰۰ تومان، ۵/ ۲ تا ۵ کیلومتر ۶۰۰ تومان، ۵ تا ۵/ ۷ کیلومتر ۶۵۰ تومان، ۵/ ۷ تا ۱۰ کیلومتر ۸۰۰تومان، ۱۰ تا ۵/ ۱۲ کیلومتر ۹۵۰ تومان، ۵/ ۱۲ تا ۱۵ کیلومتر هزار تومان، ۵/ ۱۷ تا ۲۰ کیلومتر ۱۰۵۰ تومان، بیش از ۳۰ کیلومتر نیز ۱۱۰۰ تومان محاسبه شده است.