به گزارش خبرگزاری مهر، محمدعلی کرونی با اشاره به کاهش سرفاصله قطارها در چهار خط مترو پایتخت گفت: یکی از معضلات شرکت بهره‌برداری توقف ۳۶ درصد قطارهای مترو در زمان مسافرپذیری برای تعمیرات است که با مدیریت انجام شده و پیگیری‌های کمیسیون حمل‌ونقل این میزان با ۱۶ درصد کاهش به ۲۰ درصد ناوگان رسید. وی ادامه داد: در حال حاضر ناوگان خط یک از ۲۸ به ۳۰ قطار، خط دو از ۲۲ به ۲۴ قطار، خط ۳ از ۱۳ به ۱۵ قطار و خط ۴ از ۱۹ به ۲۲ قطار افزایش یافته است. کرونی اعلام کرد: در حال حاضر سرفاصله قطارها در خط یک از ۵ به ۴ دقیقه، در خط دو از ۵ به ۵/ ۴ دقیقه، خط ۳ از ۱۸ به ۱۰ دقیقه و خط ۴ از ۶ به ۴ دقیقه کاهش یافته است.