این وعده اگرچه در ابتدای نشست مطبوعاتی محمدعلی نجفی، شهردار تهران نیز تکرار شد، اما به نظر می‌رسد هنوز زمینه‌های برگزاری این نشست پس از گذشت چندین هفته فراهم نشده است. این در حالی است که به نظر می‌رسد برگزاری این نشست‌ها و ارائه گزارش عملکرد مدیران شهرداری، از یکسو شهرداری را برای حرکت به سمت شفافیت و پاسخگویی کمک می‌کند و از سوی دیگر به شهرداری کمک می‌کند تا به‌صورت مستمر از مشکلات موجود شهر و نحوه تامین مالی برای حل آنها به مردم گزارش دهد. در نتیجه یک گفتمان سازنده بین مدیریت شهری و شهروندان شکل خواهد گرفت و نهایتا به افزایش مشارکت شهروندان در اداره شهر و ایجاد حس اعتماد میان شهروندان و شهرداری منجر خواهد شد.