مشکل شماره ۴: شما در کارتان هدف مشخصی را دنبال نمی‌کنید

بسیاری از افراد به این دلیل شغلی را انتخاب می‌کنند که دیگران در مورد آن کار خیلی تعریف و تمجید کرده‌اند یا اینکه قصد داشته‌اند از منافع مالی و مادی آن کار منتفع شوند. اما این انگیزه‌ها پس از مدت کوتاهی رنگ می‌بازند و در صورتی که با انگیزه‌های جدید و قوی تری جایگزین نشوند می‌توانند به بی‌هدفی و بی‌تفاوتی افراد نسبت به کارشان منتهی شوند و این یعنی به وجود آمدن مانعی جدی بر سر راه شادکاری. برای حل این مشکل لازم است که به‌طور مداوم نسبت به تعیین مسیرهای جدید و وسوسه‌کننده برای طی کردن مسیر شغلی گام برداشت و اهداف جدیدی را در کار تعیین کرد و در پیش گرفت.

مشکل شماره ۵: اصول اخلاقی مورد قبول شما با اخلاقیات مورد نظر شرکت تان همخوانی ندارد

هر شرکتی یکسری معیارها و استانداردهای اخلاقی را تعریف کرده و آنها را دنبال می‌کند که ممکن است با اصول اخلاقی مورد نظر کارکنانش همخوانی نداشته باشد یا حتی در تضاد باشد. در چنین حالتی که افراد مجبورند به قرائت حاکم بر شرکت شان در ارتباط با اخلاقیات تن در دهند یک نوع احساس غم و اندوه وجود افراد را فرا خواهد گرفت که موجب می‌شود آنها دل و دماغ کار کردن نداشته باشند و دستشان به کار نرود. برای حل این مشکل لازم است که پاره‌ای مذاکرات شفاف و بی‌پرده بین افراد و روسا و مالکان شرکت‌ها صورت گیرد تا عوامل مشکل ساز و تعارض‌آمیز از نظر اخلاقی بین طرفین به حداقل برسد.

مشکل شماره ۶: اولویت‌های کاری شما با اولویت‌های اعلام شده توسط شرکت مطابقت ندارد

اگر شما به این نتیجه برسید که فعالیت‌های مهمی در شرکت باید انجام پذیرند که از نظر مافوق هایتان فاقد اهمیت و ارزش شمرده می‌شوند مشکلی بین شما و شرکتتان روی می‌دهد که ناشی از تفاوت در اولویت‌ها و نگرش هاست که برای حل آن حتما باید نقاط مشترکی بین اولویت‌های دو طرف شناسایی شده و سپس به‌طور جدی و کامل پیگیری شوند.

مشکل شماره ۷: کارتان با شخصیت تان همخوانی ندارد

اگر شما هم جزو آن دسته از کارکنان یا مدیران هستید که فکر می‌کنند دارند کاری را انجام می‌دهند که با کاراکتر و شخصیت شان هماهنگی و سنخیت ندارد پس بدانید که دیر یا زود احساس عدم شادی درکار به سراغتان خواهد آمد که برای اجتناب از آن لازم است درخواست کنید یا به بخش جدیدی در درون شرکت منتقل شوید یا اینکه قید آن کار را زده و به سراغ کاری دیگر بروید.

 alavitarjomeh@gmail.com