مشکل شماره ۱: در محل کار این فرصت را ندارید که خودتان باشید. بسیاری از افراد به این دلیل احساس شادی در کار نمی‌کنند که نمی‌توانند خود واقعی‌شان را در کارشان بروز دهند و همان چیزی باشند که می‌خواهند. یکی از علل این مشکل این است که مدیران و روسا از این بیم دارند که خود واقعی افرادشان آن چیزی نیست که آنها بخواهند و اینکه ممکن است این شخصیت واقعی با وظایف و کارکردهای شغلی شان منافات داشته باشد. برای حل این مشکل باید به مدیران این اطمینان خاطر را داد که بروز و فعال شدن من واقعی افرادشان نه تنها مزاحم کار کردن آنها نخواهد شد، بلکه از طریق افزودن بر شادکاری آنها به افزایش بهره‌وری شان کمک می‌کند.

مشکل شماره ۲: فکر می‌کنید که حقوق و مزایای کافی به شما پرداخت نمی‌شود. اغلب افرادی که دستمزد کمی دریافت می‌کنند، نسبت به کارشان احساس مثبتی ندارند؛ چرا که معتقدند کاری که در حال انجامش هستند، سطح پایین و کم ارزش است و نباید برای آن زیاد وقت گذاشت. هنگامی که فردی فکر کند در حال انجام دادن کاری بی ارزش است که هیچ تاثیر مثبتی بر جامعه و محیط پیرامونش ندارد، آن گاه احساس افسردگی و ناامیدی بر او مستولی خواهد شد و احساس شادی را از او خواهد گرفت. برای حل این مشکل می‌توان در هر شغلی به دنبال نکات و جنبه‌های مثبت و منطبق با ایده آل‌ها و خواسته‌های خود شد و با برجسته‌تر کردن آنها نوعی احساس شادی خودخواسته و خودساخته به دست آورد.

مشکل شماره ۳: کنترل اندکی بر کارتان دارید یا اصلا کنترلی بر آن ندارید. کار معمولا به‌صورت چیزی که دیگران به ما می‌گویند و ما باید انجامش دهیم تعریف می‌شود. بر این اساس، باید در هر زمان و هر مکان که مافوق‌مان به ما می‌گوید کار مشخصی را که او تعیین کرده انجام دهیم. تداوم یافتن چنین وضعیت منفعلانه‌ای می‌تواند کنترل افراد را بر کاری که انجامش می‌دهند به شدت کاهش دهد و همین احساس عدم کنترل و اثرگذاری است که موجب می‌شود افراد احساس ناتوانی و تحت تسلط دیگران بودن کنند. چنین احساس منفی و ناخوشایندی ممکن است حتی برای مدیران نیز به وجود‌ آید و آنها نیز خود را مطیع دست و پا بسته سهامداران و مالکان شرکت‌های متبوع خود بپندارند. برای پرهیز از این احساس منفی، باید به افراد یکسری اختیارات و حق انتخاب داد تا آنها احساس عاملیت و خودکارآمدی بیشتری داشته باشند و از این طریق بر میزان احساس شادی آنها در کار افزوده شود. (ادامه دارد)

Alavitarjomeh@gmail.com