سناریوی اول: بازبینی معیارهای داخلی کنترل کیفیت. غالبا معیارهای کنترل کیفی از سوی R&D تدوین و به واحد کنترل کیفیت ( QC) ابلاغ می‌شود. بعضی از این معیارها گاهی بسیار سختگیرانه اتخاذ شده است که امکان بازنگری دارد. زیرا آن تاثیری که باید در عملکرد محصول یا نیاز مشتری به همراه داشته باشد، کمتر مشاهده می‌شود.بنابراین می‌توان با بازنگری معیارهای کنترلی، می‌توان مواردی را که کمترین تاثیردرکیفیت محصول را داشته و باعث افزایش هزینه تمام شده محصول می‌شود شناسایی و مورد تجدید نظر قرار داد. قطعا این امر در تامین قطعات، زمان وهزینه آنها تاثیر مستقیم دارد. دراین بخش واحدهای کنترل کیفیت، تامین (تدارکات) و تولید درگیر این سناریو خواهند شد، البته تمام این موارد باید دارای تحلیل اقتصادی باشد.

سناریوی دوم: بازبینی لیست مواد خریداری شده (BOM) جهت جایگزینی. اقلام اصلی که خریداری می‌شوند براساس معیارهای تدوین شده کنترل کیفیت باید دارای جایگزین باشند. البته نکته کلیدی این است که در این جایگزینی کاهش سطح کیفی بسیار جزئی و قابل‌قبول است، تا در صورت عدم موجودی در بازار یا هر مورد دیگری به سرعت بتوان جایگزین کرد. در این سناریو واحد تامین و کنترل کیفیت به‌صورت مستقیم و واحد فروش به‌صورت غیرمستقیم درگیر خواهند شد.

سناریوی سوم: مهندسی ارزش با هدایت R&D. مهندسی ارزش مفهومی است که عملکرد فرآیند (اصلی یا فرعی ) را به نسبت هزینه صرف شده برآن عملکرد نمایش می‌دهد. اعتقاد بسیاری بر اجرای مهندسی ارزش صرفا توسط مهندسان صنایع است ولی در این سناریو علاوه بر واحد مهندسی صنایع، تیم عملیاتی با هدایت R&D موارد را براساس اصول مهندسی ارزش که مبتنی بر ایجاد ارزش در محصول است شناسایی و نسبت به بهبود یا اصلاح آن اقدام می‌کنند.

واحدهایی که می‌توانند در این سناریو تاثیر‌گذار باشند عبارتند از: مالی (حسابداری صنعتی)، فروش، تامین، خدمات پس از فروش و بازاریابی.

اجرای سناریوهای فوق با پیش‌نیازهای زیر همراه است که این امر غالبا به عهده مدیریت ارشد سازمان است.

۱- اراده قوی سازمانی برای موفقیت                  

۲- تدوین معیارهای اندازه‌گیری موفقیت در سناریوها

۳- پایش و کنترل سناریوها

در سازمان‌های تولیدی داخلی سناریوهای ذکر شده با محوریت تحقیق و توسعه (R&D) می‌توانند ایجاد جریانی را در سازمان به همراه داشته باشند که نتایج آن برای سازمان، رقابت‌پذیری بیشتر محصولات در بازار کسب رضایت مشتریان خواهد بود. البته این موارد بخشی از سناریوهایی است که سازمان‌های تولیدی می‌توانند در شرایط تحریم به آن توجه کنند.