قابلیت نوآوری (یا داده‌ها)

داده‌های نوآوری به شما کمک می‌کنند تا سلامت ایده‌های جدید و پتانسیل تغییر مثبت در سازمان‌تان را تجزیه‌و‌تحلیل کنید. شما می‌توانید تعدادی از این ایده‌ها را در نرم‌افزار مدیریت ایده (idea management software) خود اندازه‌گیری کنید؛ یا درصد نیروی کارتان را که تلاش‌هایی برای نوآوری در شرکت دارند، سنجش کنید. دلیل اهمیت این امر این است که باید نوآوری را (مانند بسیاری از فعالیت‌های دیگرکسب‌و‌کار) به‌طور مداوم در چند مرحله پرورش داد. اندازه‌گیری داده‌های نوآوری نه تنها چگونگی عملکرد کنونی، بلکه نحوه عملکردتان در آینده را نیز به شما خواهد گفت.

  نتایج نوآوری (یا ستانده)

ایده‌هایی که هرگز متولد نشدند، هرگز به «نوآوری» تبدیل نمی‌شوند. ارزش نوآوری قابل‌اندازه‌گیری است. خب این خبر خوبی است؛ این طور نیست؟ ارزش نوآوری می‌تواند بر حسب رضایت (کارمندان یا مشتریان) اندازه‌گیری شود یا بر حسب رشد درآمد ناخالص سنجش شود. گرچه تنها روش برای شناخت ارزش هر نوع نوآوری «پیگیری» آن است و این به معنای ایجاد یک مبنا پیش از شروع برنامه شما است. اطمینان یابید که با «سنجش نوآوری» برای موفقیت برنامه‌ر‌یزی می‌کنید.