کانادا در دعوای حقوقی با آمریکا در سازمان تجارت جهانی در خصوص اقدام آمریکا به وضع تعرفه بر واردات کاغذ از کانادا پیروز شد.