یکی از حاضران گفته است وسط نمایش او روی صندلی نشست و سر و دستش را به سمت عقب کشید و شانه‌هایش داشت می‌لرزید. مخاطبان فکر کردند که این بخشی از نمایش است، چون او اندکی پیش از آن داشت درباره سکته قلبی حرف می‌زد و این حرکت دقیقا در ادامه همان صحبت‌ها بود. یکی از همکاران وی که مسوولیت برنامه کمدی را برعهده داشت نیز گفت که همه مردم و حتی خود ما فکر کردیم که او دارد شوخی می‌کند. در هر حال چند دقیقه‌ای طول کشید تا دیگر کمدین‌هایی که آنجا بودند متوجه شدند که اتفاقی افتاده و روی صحنه دویدند و درخواست کمک کردند. کاگنیتو در لندن متولد شده بود و به عنوان استندآپ کمدین از سال ۱۹۸۵ کارش را شروع کرده بود. سال ۱۹۹۹ او جایزه تایم آوت را برای استندآپ کمدی دریافت کرد.