احمد مسجدجامعی در توضیح بیشتر عنوان کرد: مرحوم مشایخی اهل فتوت و دستگیری از مردم و کاهش آلام آنها بود و در مورد شهرداری نیز حق داشت. وی با اشاره به نقش‌آفرینی مرحوم مشایخی در نقش یک رفتگر که باعث نگاه عمومی جامعه به این قشر شد، اظهار کرد: وی در نقش «مش رحمان» به خوبی این قشر را به تصویر کشید و ما پس از آن بوستانی را نیز به نام رفتگر نام‌گذاری کردیم؛ این پیشنهاد از سوی ایرج راد در مراسم تشییع ایشان نیز مطرح شد. مرتضی الویری در مخالفت با این دو فوریت توضیح داد: ارادت من نسبت به زنده‌یاد مشایخی مشخص است اما دوفوریت مفهوم دارد؛ در آیین‌نامه‌ها دو فوریتی در مواقعی به کار می‌رود که اگر درخصوص آن به سرعت تصمیم‌گیری نشود، کشور دچار ضرر و زیان می‌شود. اگر این خیابان نام‌گذاری نشود، چه ضرر و زیانی به ما تحمیل می‌شود؟ وی تاکید کرد: به نظر من شأن و منزلت شورا نباید گرفتار این رفتارهای پوپولیستی شود. میرلوحی در موافقت با این دو فوریت گفت: در نام‌گذاری اسامی بزرگانی مانند مشایخی که چهره‌های محبوبی هستند، تاخیر داشته‌ایم و باید به نظر من درخصوص سایر چهره‌های این‌چنینی، هر چه سریع‌تر نام‌گذاری کنیم. در نهایت اعضای شورای شهر با این نام‌گذاری موافقت کردند و خیابان «ج» به خیابان «جمشید مشایخی» تغییر نام داد.