در این آلبوم که در دستگاه چهارگاه اجرا شده‌ است، آثاری از حبیب‌سماعی، رکن‌الدین مختاری و تصانیفی قدیمی بر اساس آثار به‌جا مانده از سیداحمدخان و آقا حسینقلی با اشعاری از حافظ و باباطاهر را دربر می‌گیرد.آلبوم «دل به تو دادم» براساس نمونه‌های صوتی و منابع نوشتاری به‌جا مانده از دوران قاجار بازسازی، تنظیم و اجرا شده است. هنرمندان در این آلبوم سعی کرده‌اند تا اصالت‌های موسیقی قدیم را با نوگرایی معاصر تلیق و به مخاطبان امروزی ارائه دهند.