از طرف دیگر این اقدام موسسه سوره در دو قسمتی کردن نسخه شبکه نمایش خانگی «هزارپا» اطلاع‌رسانی نشد و بسیاری از مخاطبان DVDفیلم را با نیت تماشای یک فیلم کامل سینمایی خریداری کرده‌بودند و انتظار داشتند یک فیلم کامل را در این پک ببینند، غافل از اینکه موسسه هنرهای تصویری سوره این فیلم را در قالبی سریالی توزیع کرده و با این کار در واقع ماهیت فیلم دچار تغییر شده است. مخاطبان هم در انتظار قسمت دوم باید تا هفته آینده صبر کنند. پخش دو قسمتی فیلم هزارپا در شبکه نمایش خانگی و قیمت ۲۰ هزار تومانی مجموع آن‌که دو برابر قیمت یک فیلم سینمایی است اعتراض بسیاری از خریداران این محصول را به همراه داشته است.