این هنرمند افزود: معمولا در کار هنرمندان جوان نوعی خودنمایی وجود دارد، زیرا فکر می‌کنند همه‌چیز را بلد هستند. اما واقعیت این است که هیچ‌کس به تنهایی همه چیز را بلد نیست و در حرکت موازی با جهان اطراف است که قد می‌کشد و رشد می‌کند. آغداشلو گفت: از همه هنرمندان جوان می‌خواهم که فروتنی را فراموش نکنند. فروتنی لطف الهی است که شامل همه نمی‌شود. فروتنی نشانه محض شعور است و فقط آدم باشعور فروتن است، زیرا او قاعدتا باید بداند که در دنیا چه می‌گذرد و نسبت خود را در مقایسه با این جهان پر تکاپو می‌سنجد و فکر می‌کند که کجا ایستاده است. اما آدمی که نمی‌داند در دنیا چه می‌گذرد نمی‌تواند فروتن باشد چون خود را برتر از همگان می‌داند.