بعد از انتشار این اثر و باخبر شدن گلستان از این موضوع او در یادداشتی که در اختیار یکی از روزنامه‌ها قرار داد از این موضوع ابراز بی‌اطلاعی کرد. مدیر نشر «حکمت کلمه» در یادداشت کوتاهی به گلستان توضیح داد: «نخست اینکه نشر به دلیل اعتماد به آقای حسین منصوری و تایید و تاکید ایشان، نام آقای ابراهیم گلستان را به‌عنوان مصحح و ویراستار در کتاب آورده است.  دوم آقای منصوری قبول دارند که در گرفتن تایید نهایی برای آوردن نام آقای گلستان در کتاب سهل‌انگاری کرده‌اند. سوم ناشر می‌پذیرد به دلیل رعایت یک امری اخلاقی –اعتماد به قول و سخن مترجم و روابط‌شان با آقای گلستان- مرتکب یک اشتباه حقوقی و اخلاقی دیگر شده است و از همین‌جا از آقای گلستان عذرخواهی می‌کند.»