او موفق به دریافت درجه فوق‌لیسانس از دانشگاه لندن و نیز درجه دکترا در رشته علوم تربیتی و زبان‌شناسی از دانشگاه ایندیانا آمریکا شد.تدریس زبان فارسی در دبستان یا آموزش هنرهای زبان، دستور خط فارسی، غزل‌های حافظ، دفتر دیگرسانی‌ها در غزل‌های حافظ، کلیات روش تدریس، تمبرهای ایران، دستور خط فارسی، پژوهشی درباره‌ پیوستگی خط فارسی با زبان فارسی، مقدمه‌ای بر تدوین غزل‌های حافظ و... برخی از کتاب‌های این ادیب هستند.