پیش از آن گفته می‌شد برآمدن غرب، پیدایش جهان مدرن را توضیح می‌دهد. این کتاب ۶فصل و یک بخش جمع‌بندی دارد که عناوین برخی از آنها عبارتند از: «جهان مادی و تجارت جهانی» کتاب «خاستگاه‌های جهان مدرن» با ۲۸۰ صفحه، شمارگان هزار نسخه و قیمت ۳۹هزار و ۵۰۰ تومان توسط نشر مرکز منتشر شده است.