امینی افزود: «متاسفم که زبان فارسی و فرهنگ و دین و اخلاق در بررسی‌ها مهم شمرده نمی‌شود و فقط مواظبت می‌شود که فلان چهره سیاسی ناراحت نشود. من این رفتار را به نفع کشورم نمی‌دانم. من عمرم را صرف سیاست نمی‌کنم. اگر کتابی بخواهد با دین و فرهنگ و زبان فارسی در تعارض باشد با آن برخورد می‌کنم اما اینکه فلان سیاستمدار از انتشار یک کتاب ناراحت شود برایم مهم نیست. وقتی می‌بینم نگاه حاکم با نگاه من تفاوت دارد از ادامه کار منصرف می‌شوم که شدم.» وی ادامه داد: «در اداره کتاب به اهل قلم می‌گوییم کتابت از نظر زبان و رسم الخط فارسی ایراد دارد یا متنی که نوشتی به‌عنوان نوحه وهن تشیع و امام است، می‌گویند چطور فلان کتاب از فلان آدم سیاسی را مجوز می‌دهید. ذهن همه انگار سیاسی شده و دیگر کسی نگران زبان فارسی ورسم الخط و دین و اخلاق نیست. همه به این فکر می‌کنند که نسبتشان با سیاست را تعریف کنند یا طوری برخورد کنند که به فلان آدم سیاسی برنخورد. این فضایی نبود که من بخواهم در آن کار کنم.»