این موضوع با تصویری از یک ظرف که تنها یک تکه کوچک از کیک در آن باقی مانده و در کنارش هم چنگالی قرار دارد که دسته‌اش قابل استفاده نیست جلد این هفته تجارت فردا را به خود اختصاص داده است. همچنین عنوان‌های «بازی با آمار؛ چرا تجربه حبس آمار تکرار شد؟»، «رکود یا گرانی؟؛ چرا امروز بدترین زمان برای سرکوب قیمت‌ها است؟» و «سایه‌های تردید؛ آیا اقتصاد ایران ناامن شده است؟» در جلد این هفته جا گرفته‌اند. هفته‌نامه تجارت فردا از مجموعه نشریات گروه رسانه‌ای «دنیای‌اقتصاد» است که شنبه‌های هر هفته منتشر و در سراسر کشور توزیع می‌شود. قیمت این هفته‌نامه ۱۰۰ صفحه‌ای ۱۲ هزار تومان است.