رضا فوادیان مدیر برنامه‌های این خواننده پاپ درباره وضعیت جسمانی وی گفت حال آقای صفوی بهتر است و از بخش CCU به ICU منتقل شد. فوادیان با بیان اینکه باید مراقبت‌های بیشتری از صفوی شود، اظهار کرد: سطح هوشیاری او نسبت به روزهای گذشته بهتر شده است. او بیان کرد: وضعیت جسمانی بهنام صفوی به علت شیمی‌درمانی ضعیف شده است. بنابراین نیاز بود مقداری بستری و شرایط جسمانی او تقویت شود.