محمدعلی جمالزاده در خانواده‌‌ای مذهبی در اصفهان متولد شد. او فرزند سیدجمال‌‌الدین واعظ اصفهانی بود که در اصفهان زندگی می‌کرد؛ اما غالبا برای وعظ به شهرهای مختلف می‌رفت. جمالزاده پس از ۱۰ سالگی، پدر خود را در برخی از سفرها همراهی می‌کرد. با انتشار اولین مجموعه داستان کوتاهش، یعنی یکی بود یکی نبود، جمالزاده به شهرت فراوان دست یافت. این مجموعه که متشکل از یک دیباچه و شش داستان کوتاه است، به نظر بسیاری از منتقدان، مهم‌ترین اثر جمالزاده است که او را به عنوان نویسنده‌ای پیشگام در میان داستان‌نویسان معاصر شناسانده است.