در این میان برخی از هواداران این بازیگر از حضور او حمایت کردند و حتی برخی با اشاره به فیلم «بیل را بکش» به شوخی حضورش در تظاهرات را مثبت ارزیابی کردند. نقطه مقابل اما کسانی بودند که این دست کارها را نشان فرصت‌طلبی ستاره‌ها و سوار شدن آنها روی موج اتفاقات مهم برای دیده شدن دانستند و آن را تقبیح کردند. جنبش جلیقه زردها یک جنبش اعتراضی در فرانسه است که در شنبه ۱۷ نوامبر امسال شروع شد. جلیقه زردها با مسدود کردن جاده‌ها باعث هرج و مرج ترافیکی شدند. این تظاهرات در اعتراض به افزایش قیمت سوخت و مالیات‌ها به‌وجود آمد. به گفته روزنامه‌های فرانسوی، جلیقه زردها، حکومت را در مقابل نوعی از بحران قرار داده‌اند که در فرانسه سابقه تاریخی ندارد.