وی سپس همراه فرزند هنرمندش آرمان غزنوی (تارنواز) همین آواز را برای حاضران در نشست بازخوانی خواهد کرد. سبحان مهدی‌پور خواننده جوان نیز در بخشی دیگر با موضوع بررسی شیوه آوازی اقبال‌آذر به ایراد سخن خواهد پرداخت. در این بخش، مهدی‌پور به تفصیل، توضیحاتی را در مورد شیوه آوازی اقبال‌آذر در دوره‌های مختلف از زمان ضبط صفحات در تفلیس تا ضبط خصوصی که در حدود سن صدسالگی استاد رخ داده بود به همراه نمونه آوازهایی از او ارائه خواهد داد. همچنین مهدی‌پور برای اولین بار در این برنامه، روایت تصویری استاد کریم صالح‌عظیمی تنها باز مانده این شیوه و از شاگردان اقبال و همچنین صحبت‌های جمشید اقبال‌آذر نوه استاد را نمایش خواهد داد. در ادامه نیز همراه با تار محمدامین اکبرپور ساز و آوازی را به شیوه مکتب آوازی تبریز و اقبال‌آذر در دستگاه همایون اجرا خواهد کرد. در این نشست همچنین قرار است علی علیزاده خواننده جوان تبریزی و از شاگردان مرتضی غزنوی که می‌کوشد به شیوه اقبال‌آذر بخواند آوازی را اجرا کند. مراسم بزرگداشت «اقبال آذر» ساعت ۱۸ در فرهنگسرای ارسباران برگزار خواهد شد.