در بخش پایانی «نجیب مایل هروی» نیز اگرچه به دلیل کسالت توان سخن گفتن طولانی را نداشت، اما در سخنانی کوتاه با قدردانی از برگزارکنندگان مراسم، درباره نسخه شناسی گفت: تهیه خلاصه و گزیده متون سابقه‌ای دیرینه دارد و این کار در زبان فارسی از قرن پنجم یا اواخر قرن چهارم شروع شده است. به گفته وی، از آن زمان تا امروز آثار زیادی در این حوزه به چاپ رسیده اما گزیده یک متن، زمانی می‌تواند موثر واقع شود که تسلط کافی بر متن و زیر و بم آن به دست بیاید و روحیات صاحب اثر نیز مطالعه شده باشد. نجیب‌مایل‌هروی متولد۱۳۲۹ درهرات و‌ محقق عرفان و ادبیات‌فارسی است که با ورود به دانشکده ادبیات دانشگاه فردوسی در سال ۱۳۵۰، خدمات علمی و فرهنگی خود به ادبیات فارسی در ایران را آغاز کرد و تا امروز، ده‌ها کتاب و صدها مقاله نوشته ‌است.