وی افزود: درویشیان از همان ابتدا قدر و فهم مخاطبانش را در نظر می‌گرفت و احترام خوانندگان را حفظ می‌کرد. خوانندگان او از همان ابتدا در دسته مشخصی قرار می‌گرفتند و درویشیان قلم خود را در تمام سال‌هایی که می‌نوشت وقف همین مساله کرد که به قدر فهم مخاطبانش بنویسد و موضوعاتی که برای نوشتن انتخاب می‌کرد جنبه عام داشت. نویسنده «عناصر داستان» درباره نثر درویشیان عنوان کرد: نثر جزو تکنیک است. درویشیان سعی داشت تا حد ممکن ساده بنویسد. نویسنده‌ای مانند گلشیری تمرکزش بر به کار بردن صناعت در نثر بود و نویسنده‌ای مانند من سعی می‌کند در عین ساده بودن نثر صادقی داشته باشد.