میرباقری گفت: «وقتی فیلم یا سریالی الف و ویژه، در طول سال‌ها مورد استقبال مخاطبان قرار می‌گیرد و به درخواست آنها بازپخش می‌شود، این احترام به مخاطب است و تکرار آن به اذعان مخاطبان نه تنها تکراری نیست، بلکه هنوز هم جذابیت دارد.»