تعداد کتاب‌های منتشرشده در ۶ ماه نخست سال جاری نسبت به بازه مشابه در سال گذشته، با ۴ افزایش به رقم ۴۳ هزار و ۲۱۷ کتاب (اعم از چاپ اولی و تجدید چاپی) رسیده است.   همچنین قیمت کتاب‌ها نیز در شش ماه نخست سال ۱۳۹۷ نسبت به سال گذشته، در از نظر«قیمت کل» ۱۴درصد «میانگین قیمت هر کتاب» ۱۶درصد و «میانگین قیمت هر صفحه» ۱۴درصد افزایش داشته است.