نقد داستان بلند «سنگ صبور» از منصوره تدینی و نگاهی به داستان بلند «تنگسیر» نوشته محمدرضا روحانی از دیگر مطالب خواندنی این نشریه محسوب می‌شوند. «برگ هنر» در بخش شعر این شماره اشعاری از ناظم حکمت، محمد شریفی، شیرکو بی‌کس و خورشید شکاری منتشر کرده و در بخش نقد نیز رضا خندان مهابادی به رمان «قهرمان فروتن» اثر یوسا نگاهی انداخته است. دوماهنامه ادبیات داستانی «برگ هنر» با سردبیری اقبال معتضدی به قیمت۱۲ هزار تومان در دسترس علاقه‌مندان است.