بخش ادبی با دو پرونده در این شماره همراه است. موضوع بدیع و کمتر بحث شده ادبیات اشغال که در میزگرد عنایت سمیعی، بهمن بازرگانی، امیرحسن چهلتن، کیهان خانجانی و یادداشت‌های احمد اخوت، شاپور بهیان، محمود حدادی، ابوتراب خسروی، ابراهیم دمشناس... مورد واکاوی قرار گرفته است. اشغال کشورها چه پیامدها و تاثیراتی بر هنر و ادبیات آنها می‌گذارد و تغییر و تحولاتی که در نتیجه این اشغال پیش می‌آید چه دگرگونی‌هایی در حوزه‌های زبانی و روایی پدید می‌آورد. اشغال انواع گوناگون دارد که در بحث‌های این شماره به آن اشاره شده است. گفت‌وگوی اختصاصی با سعید کنگرانی یکی از مهم ترین مطالب است که در این شماره منتشر شده و این گفت‌وگو یک ماه قبل از فوت این هنرمند انجام شده است. در این مصاحبه از زاویه‌ای قابل‌تامل به گسست بازیگری قبل و بعد از انقلاب و مقوله بازیگری اندیشه پرداخته شده است.