موتسارت لیست، اثر یکی از پیشتازان نسل جوان‌تر هنرمندان اروپایی به نام گوتلیب والیش است که در ژانر کلاسیک و در قالب ۹ قطعه به عناوین «سونات پیانو در سی بمل ماژور کا.۲۸۱»، «سونات پیانو. آلگرو»، «سونات پیانو.آندانته آموروسو»، «سونات پیانو. روندئو»، «فانتزی آداجیو، آلگرو، آندانتینو، پیو آلگرو، تمپو پریمو»، «سونات پیانو. مولتو آلگرو»، «سونات پیانو. آداجیو»، «سونات پیانو.آلگرو آسایی»، «روندو در رماژور.آلگرو» و «خاطرات دون ژوان» به اجرا در آمده است. این آلبوم شامل مجموعه‌ای از قطعات ولفگانگ آمادئوس موتسارت و فرانتس لیست است که گوتلیب والیش آنها را با پیانو نواخته است. حدود یک ششم از کل آثار موتسارت قطعاتی برای پیانو است. قطعات سولویی که در این آلبوم اجرا شده هرکدام نشان‌دهنده شاهکاری کامل و جهانی مستقل هستند.