صدرعاملی افزود: برای این منظور به سعید مطلبی مراجعه کردم تا در نوشتن فیلم‌نامه کمک حالم باشد. سعید مطلبی هم به من گفت یکی از شاگردانش استعداد بسیار خوبی در فیلم‌نامه‌نویسی دارد و پیشنهاد کرد با او کار کنم؛ آن شاگرد با استعداد کسی نبود جز پیمان قاسم‌خانی که بعدا یکی از نویسندگان فیلم‌نامه دختری با کفش‌های کتانی شد. وی در این گفت‌وگو درباره پایان بندی فیلم توضیح داد: برای دختری با کفش‌های کتانی دو پایان بندی ضبط کردیم. یکی همین است که در محله کولی‌ها است و پخش شده و همه دیده‌اند. اما یک پایان‌بندی دیگری هم بوده که در فرودگاه مهرآباد تهران ضبط شد اما هیچ گاه پخش نشد. به گفته این کارگردان در پایان‌بندی پخش نشده فیلم سینمایی دختری با کفش‌های کتانی نقش اول فیلم یعنی همان دختری که از خانه فرار کرده شب به فرودگاه می‌رود، آنجا دختر فراری دیگری به او آموزش می‌دهد که اگر می‌خواهد در فرودگاه به او مظنون نشوند باید کنار یک خانواده بنشیند و هدفمند راه برود. رسول صدرعاملی درپایان گفت: صادقانه اعتراف کنم باید بگویم دوست داشتم پایان‌بندی فیلم دختری با کفش‌های کتانی همانی باشد که در فرودگاه روی داد و در فینال فیلم قرار نگرفت.