همچنین «داغ پول؛ دوره‌گردی پول در اقتصاد ایران نشانه چیست؟»، «قوز بالا قوز؛ آیا رکود دیگری درراه است؟» و «روزشمار شوک‌ها؛ اقتصاد ایران تا پایان سال با چند شوک مواجه می‌شود؟» سه تیترپرسشی هستند که به روال همیشگی این نشریه روی جلد آمده است. هفته‌نامه تجارت فردا از مجموعه نشریات گروه رسانه‌ای دنیای‌اقتصاد است که شنبه هر هفته منتشر و در سراسر کشور توزیع می‌شود. قیمت این هفته نامه ۱۳۲ صفحه‌ای، دوازده هزار تومان است.