بخشی از صفحات این شماره ماهنامه که تصویر انور خامه‌ای تنها بازمانده «پنجاه‌و‌سه نفر» را بر جلد دارد، به مناسبت یکصد ویک‌سالگی این چهره سیاسی و مطبوعاتی، به زندگی و آثار او اختصاص یافته است. «سوزنی سمرقندی و هجوِ نظامی» نوشته محمدرضا شفیعی کدکنی، «مقایسه خان‌های پهلوانان با اشاره به رستم، اسفندیار، گرشاسب وهرکول» نوشته ژاله آموزگار،«زبان، ثمره تکامل بشر» نوشته محمدرضا باطنی از دیگر مطالب خواندنی این شماره محسوب می‌شود. مجله بخارا به صاحب امتیازی و سردبیری علی دهباشی به قیمت ۲۵ هزار تومان منتشر شده است.