او در یک فانوس دریایی در جزیره‌ا‌ی دورافتاده در غرب استرالیا به‌عنوان نگهبان گمارده می‌شود و هر چند ماه یک‌بار با قایق برایش آذوقه و لوازم می‌آورند. همسرش نیز به او می‌پیوندد تا زندگی‌شان را در این جزیره‌ دورافتاده رقم بزنند؛ زنی که قدرت بارداری ندارد و فرزندانش سقط می‌شوند و روحش از این ماجرا در عذاب است، تا اینکه روزی یک قایق به ساحل می‌آید. در قایق یک جنازه است و نوزادی گریان رهاشده... این نویسنده‌ استرالیایی ساکن لندن با نخستین رمانش، فانوسی میان اقیانوس‌ها (سال ۲۰۱۲)، به شهرت زیادی دست پیدا کرد. با اقتباس از این رمان در سال ۲۰۱۶ فیلم موفقی نیز ساخته شد.  رمان «فانوسی میان اقیانوس‌ها» به قیمت ۴۲ هزار تومان از سوی نشر چشمه به چاپ رسیده است.