این استاد دانشگاه گفت: من به همه مسوولان و مهمانان و همه کسانی که می‌فهمند و می‌دانند زبان یعنی هویت ملی می‌گویم باید زبان فارسی را حفظ کنیم. دادبه افزود: زبان ما مورد دشمنی قرار گرفته و چون خاری بوده که باید از سر راه برداشته شود. اگر می‌خواهیم بمانیم، هم به‌عنوان هویت ملی و هم هویت دینی باید زبان فارسی را حفظ کنیم و دست از بازی‌های سیاسی برداریم. باید آن اندوه بیدل را درباره زبان فارسی حس کنیم و در مقابلش احساس مسوولیت کنیم.