در این مراسم استاد منوچهر انور درباره ترجمه فیتز جرالد از رباعیات خیام و دور و نزدیک بودن ترجمه انگلیسی با آنچه خیام سروده، سخنرانی می‌کند. همچنین مصطفی حسینی درباره «پذیرش رباعیات خیام در انگلستان عصر ویکتوریا» سخن خواهد گفت و سرانجام فیلم مستندی درباره زندگی فیتز جرالد باعنوان «حقیقت گمشده» به کارگردانی محمدعلی فارسی به نمایش درمی‌آید. فیتزجرالد در سال ۱۸۵۹ رباعیات خیام را به انگلیسی ترجمه کرد و این کار وی سهم بسزایی در آشنا کردن غربی‌ها با چهره خیام داشت. «شب ادوارد فیتز جرالد» ساعت ۱۷ در تالار فردوسی خانه اندیشمندان علوم انسانی واقع در خیابان استاد نجات‌اللهی، نبش خیابان ورشو برگزار می‌شود.