استفاده از عنصر  تخیل و تلفیق آن با تصویر مهم ترین ویژگی شعرهای این کتاب است که با درهم‌ریختن مرز دریافت عقلی و حسی از مفاهیم و اتفاقات، خواننده  را به بطن خاطرات در زندگی می‌کشاند. از سویی دیگر بازی‌های زبانی و زمانی و به دست دادن تفسیری نامعمول از افعال و امور عادی جامعه، انسان یا اجزای ادراکی او، فضای متفاوتی را در شعرها شکل داده است. دقیقه‌ سی سالگی،  در ۴۸ صفحه و با قیمت ۷۰۰۰ تومان توسط انتشارات فصل پنجم روانه بازار شده‌است.